Compra al Mercat Municipal de la Constitució de Viladecans Online. Enviament gratuit a partir de 90€!

AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS DEL MARKETPLACE

1. Introducció

Les presents condicions generals (d'ara endavant les “Condicions Generals”) regulen l'accés i l'ús de la plataforma compra.mercatdelaconstitucio.com, (d'ara endavant, el “Marketplace”), que l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT PL. CONSTITUCIÓ (d'ara endavant, “El Mercat”) posa a la seva disposició.

El Marketplace ha estat desenvolupat i està operat per l'empresa URBAN MANZANA SL (l’ “Operador”), amb la qual el Mercat té una relació mercantil.

2.Titularitat

El titular del Marketplace és l’Operador:

3. Accés, registre i navegació

En accedir i navegar pel Marketplace o si escau, en acceptar les presents Condicions Generals, Vostè (d'ara endavant, el “Client”) confirma que ha llegit i està d'acord amb les mateixes i, en conseqüència, inicia una relació jurídica amb el Mercat d'acord amb el seu contingut.

El registre en el Marketplace i l'ús dels serveis comporta que les seves dades com a Client passaran a formar part dels fitxers del Mercat, i seran tractats serà conforme a el que es preveu en la Política de Privacitat, que el Client declara expressament conèixer i acceptar.

Les Condicions Generals que constin a cada moment en la present pàgina web seran les vigents en el moment corresponent.

El Mercat, amb les limitacions establertes en la legislació aplicable, es reserva el dret de variar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la forma i condicions de subscripció i contractació del/dels servei/s del Mercat en el Marketplace, així com les presents Condicions Generals.

Els Clients sempre disposaran d'aquestes Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulguin realitzar.

Els Clients es comprometen a llegir atentament aquest Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Marketplace. En qualsevol cas, l'acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol servei ofert pel Mercat a través del Marketplace.

L'accés al Marketplace és gratuït, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor contractat pel Client.

En el supòsit d'incompliment per part del Client de qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals, el Mercat es reserva el dret de prohibir o denegar a aquest Client l'accés a qualsevol dels Serveis oferts a través del Marketplace sense perjudici d'altres accions que si escau li poguessin correspondre al Mercat.

4. Objecte

El Marketplace és una plataforma en la qual, sota demanda, es facilita als Clients la selecció de productes d'alimentació, beguda i derivats (d'ara endavant, els “Productes”) oferts per determinats comerços (d'ara endavant, els “Comerços”), per a la seva posterior compra i lliurament en el domicili i hora que determini el Client (els “Serveis”), i la gestió dels quals recau en l'Operador.

5. Obligacions del Client

El Client s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir els especials advertiments o instruccions contingudes en el Marketplace. A aquest efecte, s'abstindrà d'utilitzar el Marketplace de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquest, els béns o drets del Mercat, els seus proveïdors, la resta de Clients o en general de qualsevol tercer.

Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida pel Client amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, el Client s'obliga en la utilització del Marketplace:

• A no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Marketplace, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d'apologia al terrorisme, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la forma, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

• A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Marketplace cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Marketplace, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del Mercat, de qualsevol Client, dels proveïdors del Mercat o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament d'aquests.

• A no realitzar activitats de spamming, publicitàries, promocionals o d'explotació comercial del Marketplace. De tal forma que no s'utilitzaran els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Marketplace per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals.

• A no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del Mercat, que es mostrin o incloguin en el Marketplace.

• A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Marketplace qualsevol contingut que infringeixi les normes de propietat intellectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercers.

6. Propietat Industrial i Intel·lectual

El Mercat és propietari del domini compra.mercatdepremia.cat i dels continguts publicats en el Marketplace.

L'Operador és propietari del programari sobre el qual s'executa el Marketplace.

Queden reservats tots els drets d'explotació.

Aquest Marketplace es troba protegit per la legislació sobre propietat intellectual i industrial.

Estan prohibits els actes d'enginyeria inversa, així com la utilització, explotació, còpia, reproducció, eliminació, lesió, alteració i/o modificació dels actius intangibles dels quals el Mercat és titular, així com el registre i/o sollicitud de registre, ben parcial o total, temporal o definitiva dels mateixos i/o de qualsevol altre similar present i/o futur sense l'autorització expressa i per escrit del Mercat i/o del titular corresponent, sense que en cap moment pugui entendre's que existeix cap classe de llicència o autorització qualsevol que sigui la seva naturalesa, total i/o parcial, a cap tercer i/o client per part del Mercat i/o del titular corresponent.

El Client s'abstindrà, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar installats en el Marketplace.

7. Introducció i ús de links

L'enllaç, l'hipertext, els bàners, botons, directoris i qualsevol altra eina de cerca, entès com la tecnologia que connecta dos llocs web o dues pàgines web (d'ara endavant, el "Link") podrà ser utilitzat tant per part dels Clients per a establir una connexió entre la seva Marketplace i el Marketplace, com per part del Mercat per a posar a la disposició dels Clients l'accés a altres llocs web diferents al Mercat. No obstant això, aquests Links hauran de sotmetre's als termes que s'estableixen a continuació.

Aquells Clients que desitgin establir un Link entre el seu lloc web i el Marketplace hauran de complir les següents obligacions:

• El Link únicament permetrà l'accés al Marketplace, no permetent-se l'enllaç a pàgines finals ni al "frame". Aquest accés no permetrà la reproducció del Marketplace de cap manera.

• No es crearà un “frame” ni un “border environment” sobre el Marketplace.

• No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Marketplace.

• No es declararà ni donarà a entendre que el Mercat ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o anunciats en el Marketplace en el qual s'estableix el Link.

• El lloc web en el qual s'estableixi el Link no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al Mercat i/o a tercers, sense la seva autorització.

• El lloc web en el qual s'estableixi el Link no contindrà informacions o continguts illícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, o contraris a qualssevol drets de tercers.

Per a establir un Link en un lloc web diferent al present Marketplace es requerirà l'autorització prèvia i per escrit al Mercat.

La installació de Links de tercers per de el Mercat té per únic objecte facilitar als Clients l'accés a informació disponible oferta per tercers i no implica que el Mercat promocioni, avali, garanteixi o recomani aquests llocs. Els vincles o enllaços que inclou el Marketplace del Mercat únicament són oferts com a referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, titularitat, serveis o productes oferts des d'aquests.

Els Clients hauran d'extremar la seva prudència en la valoració i utilització d'aquests Links quedant el Mercat exonerat de tota responsabilitat en relació amb la informació, dades, arxius, productes, serveis i qualsevol classe de material existent en les pàgines a les quals s'accedeixi a través d'aquests.

8. Exempció de Responsabilitat

El Mercat i/o l'Operador no es responsabilitzen de qualsevol mal i/o perjudici i/o beneficis deixats d'obtenir pel Client, els Comerços o qualsevol tercer que es vegi perjudicat a conseqüència així mateix de les opinions, manifestacions, dades i/o continguts que, si escau, puguin emetre directa o indirectament els propis Clients i/o tercers per qualsevol motiu, i en qualsevol moment i forma en el Marketplace.

El Mercat i/o l'Operador no garanteixen que el Marketplace vagi a funcionar constant, fiable i permanentment, sense retards o interrupcions pel que el Mercat i/o l'Operador no es responsabilitzen per qualsevol mal i/o perjudici i/o beneficis deixats d'obtenir pel Client, els Comerços o qualsevol altre tercer que es vegi perjudicat a conseqüència d'aquests.

El Mercat i/o l'Operador no es responsabilitzen per qualsevol mal i/o perjudici i/o beneficis deixats d'obtenir pel Client, els Comerços o qualsevol altre tercer que es vegi perjudicat a conseqüència de qualsevol circumstància de força major, cas fortuït, fallada o error de les línies de comunicació, o de la prestació defectuosa o fallada de la xarxa Internet.

El Mercat i/o l'Operador no seran responsables de qualsevol mal i/o perjudici ocasionat a qualsevol Client, als Comerços o a tercers, ni per danys i perjudicis soferts per qualsevol Client o tercer, causats directa o indirectament de la utilització i/o accés i/o connexió al Marketplace i/o a pàgines a ella enllaçades, no sent per tant responsable per qualsevol mal o perjudici ocasionat a qualsevol Client, als Comerços o a tercers, ni per guanys deixats d'obtenir per qualsevol client o tercer a causa del funcionament incorrecte, defectes, fallades o danys causats, totals i/o parcials, a tot maquinari, programari i/o programes informàtics, així com de la pèrdua/alteració i/o danys, totals i/o parcials sobre informació continguda en suports magnètics, discos, cintes, disquets i uns altres, així com per la introducció de virus informàtics o de variacions o alteracions no desitjades sobre tota informació, documents, fitxers, bases de dades, maquinari i/o programari.

El Mercat i/o l'Operador no seran responsables per qualsevol mal i/o perjudici sofert pel Client que no sigui imputable única, directa i exclusivament a una actuació i omissió dolosa o negligent del propi Mercat i/o Operador. Tampoc serà responsable quan el Client i/o qualsevol tercer o les persones de les quals aquests hagin de respondre siguin les culpables de tals danys i perjudicis, de qualsevol mal i/o perjudici causat a tercers i/o de tot lucre cessant o guanys deixats d'obtenir pel Client o tercers.

En el supòsit que el Mercat i/o l'Operador tinguessin coneixement efectiu, mitjançant qualsevol mitjà o forma, bé de forma directa o indirecta, de l'existència de continguts que poguessin infringir la legalitat vigent o les presents Condicions Generals i/o les Condicions Particulars corresponents o la utilització amb finalitats fraudulents, illícits i/o no autoritzats, el Mercat i/o l'Operador es reserven el dret de suspendre per si mateixa totalment o parcialment la prestació dels serveis, sense necessitat d'autorització prèvia del Client, mitjançant l'eliminació dels continguts infractors o qualsevol altra mesura que consideri necessària per a evitar la continuïtat en la comissió de l'illícit o de la infracció detectada.

Sense perjudici de l'anteriorment exposat, el Mercat i/o l'Operador es reserven la facultat de posar en coneixement de les autoritats administratives o judicials aquells fets que poguessin ser constitutius d'una activitat illícita, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al Client.

Amb la finalitat de disminuir el risc d'introducció de virus en el Marketplace, utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els Continguts que s'introdueix en el Marketplace. No obstant això, el Mercat i/o l'Operador no garanteixen l'absència de virus, ni d'altres elements en el Marketplace introduïts per tercers aliens al Mercat i/o l'Operador que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Clients o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, el Mercat i/o l'Operador no seran en cap cas responsables de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

El Mercat i/o l'Operador adopten diverses mesures de protecció per a protegir el Marketplace, les dades recaptades i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, el Mercat i/o l'Operador no garanteixen que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d'ús o navegació del Marketplace que fa el Client o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s'efectua. En conseqüència, el Mercat i/o l'Operador no seran en cap cas responsables dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquest accés no autoritzat.

9. Confidencialitat

El Mercat, l'Operador, i el seu personal i servei tècnic tractaran i guardaran confidencialitat de tota informació del Client a la qual tinguin accés en el desenvolupament del seu treball, no la utilitzaran, ni divulgaran ni deixaran que s'utilitzi per tercers no autoritzats. L'obligació de confidencialitat del personal del Mercat i de l'Operador subsistirà després de finalitzar la seva relació amb tots dos.

10. Nul·litat parcial

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com a nulla, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d'una qualsevol de les condicions generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d'una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l'altra part.

11. Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regiran pel que es disposa en la legislació espanyola.

Davant qualsevol controvèrsia relativa a la condicions d'ús i accés a aquest Marketplace contingudes en el present document de Condicions Generals del Marketplace, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, tret que per imperatiu legal es determini el contrari, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Les presents Condicions Generals entren en vigor a partir de la data 03/01/2022.

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT PL. CONSTITUCIÓ

info@compra.mercatdelaconstitucio.com


Subtotal0.00€

Opcions d'entrega info