Compra al Mercat Municipal de la Constitució de Viladecans Online. Enviament gratuit a partir de 90€!

Política de privacitat

Benvingut al lloc d'Internet compra.mercatdelaconstitucio.com (d'ara endavant, el “Marketplace”), pertanyent a ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT PL. CONSTITUCIÓ (d'ara endavant, “El Mercat”), amb CIF: G58251737, domicili social a Carrer del Dr. Reig, 81, 08840 Viladecans, Barcelona, gestionat i operat per URBAN MANZANA S.L. amb domicili en C/ Reina Victòria 2B atico 08021 Barcelona i CIF B-66665035 (d'ara endavant el “Operador”).

El Mercat i l'Operador són conscients de la rellevància i importància de la protecció de la privacitat en el tractament de dades personals. Per això, hem configurat una sèrie de mesures i polítiques organitzatives per a assegurar que aquest tractament compleix amb els estàndards mínims de seguretat, transparència amb l'interessat i confidencialitat que considerem necessaris per a proporcionar un servei eficaç als nostres clients.

A aquest efecte, es declara que la present Política de Privacitat és aplicable a qualsevol dada personal recollida a través d'aquest Marketplace. Si en algun moment, donada la naturalesa del servei prestat a través d'aquest Marketplace, El Mercat i/o l'Operador han de realitzar un tractament de dades les característiques de les quals difereixin de les aquí presentades, serà informat oportunament de forma prèvia a la recollida de les seves dades personals.

Les presents condicions de privacitat no seran aplicable a la informació que vostè pugui proporcionar en un altre lloc operat per nosaltres, per un dels nostres socis o per una de les nostres filials, i tampoc a la informació que ens pugui fer arribar a través d'altres fòrums, offline o a través del correu electrònic. Les presents condicions de privacitat tampoc aplicaran a aquells serveis proporcionats per tercers l'accés dels quals pugui ser realitzat mitjançant vincles proporcionats en aquest Marketplace. En cap moment El Mercat i/o l'Operador es faran responsables del tractament de dades realitzat per aquests tercers ni tenim control sobre els procediments organitzatius i de seguretat aplicats en el seu tractament.

En tot moment, qualsevol recollida o tractament de dades realitzat pel Mercat i/o l'Operador a través d'aquest Marketplace compleix amb les estipulacions contingudes en el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i en concret, amb el seu article 13, donant compliment als principis de licitud, lleialtat i transparència, a través de la present Política de Privacitat.

Qui és el responsable de les seves dades?

• Titular: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT PL. CONSTITUCIÓ (el Mercat)

• CIF: G66246570
• Domicili social: Carrer del Doctor Reig, 81, 08840, Viladecans
• Telèfon: 608 86 10 83
• Delegat de Protecció de Dades (d'ara endavant, "DPO"): M. Carmen López Calero
• Correu electrònic: info@compra.mercatdelaconstitucio.com
• Web: http://www.mercatdelaconstitucio.com

Encarregats de tractament de dades

Perquè el Mercat pugui oferir el servei de venda online ha contractat serveis de tercers, que en el marc de RGPD són ENCARREGATS DE TRACTAMENT i executaran els seus serveis per al degut compliment de la finalitat del tractament de les dades:

  • URBAN MANZANA SL, amb domicili en C/ Reina Victòria 2B àtic 08021, Barcelona, CIF B66665035 i telèfon 933 624 659 (L'Operador)
  • FICA’T: C/ Mogoda 1, 08210 Barbera del Vallès, Barcelona. Tel: 664 587 562. E-mail: info@ficat.cat (Empresa gestora del Mercat)
  • També seran encarregats del tractament els comerciants del Mercat que tindran accés a les dades dels clients i de les seves Comandes sent tots ells socis del Mercat.

Quines dades personals tractarem?

  • De contacte: adreça postal, codi postal, població, correu electrònic, nom i cognoms, telèfon
  • Identificatius: correu electrònic, contrasenya
  • Circumstàncies personals: Idioma

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

El Mercat i/o l'Operador tractaran les dades de l'usuari de manera manual i/o automatitzada per a les següents finalitats:

• Gestionar el seu registre com a usuari en el Marketplace propietat del Mercat. No obstant això, en tot cas l'usuari haurà de verificar i validar el seu registre en el Marketplace mitjançant la introducció del seu usuari i contrasenya a través del consentiment.

• Gestionar la contractació de productes i/o serveis que realitzi a través del Marketplace, així com la facturació i lliurament corresponent.

• Realitzar informes estadístics anònims respecte als hàbits d'accés i l'activitat desenvolupada pels usuaris en el Marketplace.

• Subscripció a la newsletter: Les seves dades personals seran tractats pel Mercat amb la finalitat exclusiva de conducta a l'enviament de la Newsletter

• Atenció al client: El tractament de dades és necessari perquè l'Operador i el Mercat puguin atendre les consultes presentades pels clients.

• Elaborar un perfil comercial de l'usuari i realitzar accions comercials ajustades a aquest, utilitzant les seves dades derivades de la gestió dels productes adquirits (dades de navegació, hàbits d'accés, trànsit), tret que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o arrebossat el seu consentiment.

• Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau.

Quant temps conservarem les teves dades?

El Mercat conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada els terminis legalment establerts.

Quines mesures de seguretat implantem per a cuidar les seves dades?

El Mercat, per a protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat, durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració. En tot cas, aquestes mesures podran consistir entre altres:

• Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l'usuari i els servidors del Mercat i/o l'Operador

• Encriptació de la informació en els propis servidors del Mercat i/o l'Operador

• Altres mesures que evitin l'accés a les dades de l'usuari per part de tercers

En aquells casos en els quals el Mercat compti amb prestadors de servei per al manteniment del Marketplace que es trobin fos de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s'hagin regularitzades atenent el compromís del Mercat amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels clients.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament de les dades de l'usuari per part del Mercat i/o l'Operador per a dur a terme l'alta i registre de l'usuari en el Marketplace es troba en el consentiment de l'interessat, sollicitat per al cas concret.

Per part seva, la gestió de la contractació de productes o serveis a través del Marketplace pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb el nostre Marketplace, informació comercial i/o promocional, l'elaboració d'informes estadístics anònims respecte als hàbits d'accés i l'activitat desenvolupada pels usuaris en la web i l'elaboració de perfils comercials utilitzant dades derivades de la gestió dels productes i serveis contractats amb el Mercat, es basen en l'interès legítim del Mercat per a dur a terme aquests tractaments d'acord amb la normativa vigent.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l'usuari podrà revocar un o diversos d'ells no afectant els altres.

Igualment es podrà utilitzar la informació de l'usuari per al compliment de les diferents obligacions legals del Mercat.

Quins drets té l'interessat?

Pot enviar-nos un escrit a ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT PL. CONSTITUCIÓ, Carrer del Doctor Reig, 81, 08840, Viladecans, sollicitant en qualsevol moment i de manera gratuïta, els següents drets:

• Revocar els consentiments atorgats.

• Obtenir confirmació sobre si en el Mercat s'estan tractant dades personals que el concerneixen o no.

• Accedir a les seves dades personals.

• Rectificar les dades inexactes o incompletes.

• Sollicitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

• Obtenir del Mercat la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. EL Mercat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

• Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades o adoptades per part del Mercat, si escau.

• Sollicitar la portabilitat de les seves dades.

• Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan l'interessat consideri que el Mercat ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades. Sense perjudici d'això, l'interessat podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del Mercat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

• Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en virtut d'el que s'estableix en la Llei.

• Entitats bancàries i titulars de passarelles de pagaments.

• Agències de publicitat o de màrqueting.

• Xarxes socials.

• Agències de transport, missatgeria i altres operadors o gestors de servei (tractament de dades tals com l'adreça de lliurament únicament durant el procés de compra).

La present Política de Privacitat entra en vigor a partir de la data 20/03/2020.

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT PL. CONSTITUCIÓ

info@compra.mercatdelaconstitucio.com

Subtotal0.00€

Opcions d'entrega info